بیمارستان نیکان سپید

تهران، اتوبان شهید بابایی، بلوار بهار، خیابان لاله، بیمارستان نیکان سپید

دسترسی آسان

معرفی

بیمارستان نیکان سپید
بیمارستان نیکان سپید با هدف ارتقای سطح سلامت و بهداشت عمومی و تسهیل هر چه بیش‌تر و بهتر برای مراجعین و بیماران آغاز به کار کرده است. با امید به این که با استفاده از بهترین امکانات، همیاری پزشکان حاذق خود و سرعت عملی که در ارائه خدمات دارد، به یاری مردم بشتابد.

خدمات

بیمارستان نیکان سپید
بیمارستان نیکان سپید دارای 250 تخت بستری، متشکل بر 60 تخت ویژه جراحی، داخلی، مراقبت‌های قلبی و نوزادان است. ً 70 تخـت ویـژه بخـش هـاي بسـتري جـراحی عمـومی، جـراحی زنـان، جـراحی مغـز و بخـش هـاي ویـژه ICU ، ICU جـراحی قلـب،CCU ، NICU و جمعـا اعصـاب، ارتوپـدي، ارولـوژي، آنژیوگـرافی و اینترونشـن کاردیولـوژي، قلـب و عـروق، داخـلی مغـز و اعصـاب، گـوارش، گـوش حلـق و بیـنی، جـراحی اطفـال، جـراحی قلـب، اطفـال و نـوزادان، عفـونی، ریـه، شیـمی درمـانی اتـاق هـاي عمـل فـوق تخصـصی و تخصـصی (20 اتـاق عمـل) و اتـاق زایمـان LDR میباشـد. همچنیـن داراي بخـش رادیوتـراپی، بـراکی تـراپی و IMRT و سی تی سیمولاتـور بـا پیشـرفته تریـن دسـتگاه هـاي روز دنیـا بخـش هـاي تصویـر بـرداري، آزمایشـگاه بالیـنی و ژنتیـک، فیزیوتـراپی، اسـکوپی، اورژانـس، مراقبـت هـاي داروئی، مرکـز نابـاروري (IVF)، مرکـز لیـزر و زیبـائی میباشد.

امکانات

بیمارستان نیکان سپید
بیمارستان نیکان سپید بخش‌های ICU و CCU دارد و تمامی تجهیزات تصویربرداری روز مانند MRI، CT Scan، سونوگرافی، سنجش تراکم استخوان و رادیولوژی دنیا نیز در آن موجود است. این بیمارستان همچنین شامل یک بخش ICU-OH و یک بخش POSTCATH نیز می‌باشد.

تجهیزات

بیمارستان نیکان سپید
بیمارستان نیکان سپید دارای 250 تخت بستری، متشکل بر 60 تخت ویژه جراحی، داخلی، مراقبت‌های قلبی و نوزادان است.

راه های ارتباطی

بیمارستان نیکان سپید
تلفن : 02129120000
ایمیل : info@sepidnikanhospital.com
آدرس : تهران، اتوبان شهید بابایی، بلوار بهار، خیابان لاله، بیمارستان نیکان سپید