آموزش CPR پایه برای محله اراج

آموزش همگانی و ارتقاء سلامت جامعه یکی از اهداف اساسی مسئولیت پذیری اجتماعی گروه درمانی نیکان می‌باشد. با توجه به اهمیت احیای قلبی تنقسی در موارد اورژانسی، آموزش CPR پایه برای ساکنین محله اراج به عنوان ذی نفعان محلی بیمارستان نیکان در سال 98 مدنظر قرار گرفت. در این کلاس آموزشی روش احیای قلبی تنقسی بصورت تئوریک و هم بصورت عملی با حضور مترون بیمارستان نیکان به افراد شرکت کننده آموزش داده شد.