بیمارستان نیکان غرب

تهران، اتوبان همت به سمت غرب، نرسیده به میدان المپیک، روبروی پارک جوانمردان

دسترسی آسان

معرفی

بیمارستان نیکان غرب
بیمارستان نیکان غرب در راستای التیام آلام بیماران، خدمات بهداشتی-درمانی ایمن، اثربخش و فارغ از هرگونه تبعیض نژادی، جنسیتی و مذهبی را برای مراجعان و مددجویان ارائه دهد. بیمارسـتان نیـکان غـرب بـا رویکـرد بـه کارگیـري کادر تخصـصی و کارآزمـوده، تجهیـزات نویـن پزشـکی بـا راه انـدازي بخشهـاي ارتوپـدي، اورولـوژي، زنـان و زایمـان، بلـوك زایمـان و اتاقهـاي زایمـان بـدون درد و زایمـان در آب، گـوارش و آندوسـکوپی، بیماريهـاي تنفـسی و ریـه، قلـب و عـروق، جراحیهـاي گـوش و حلـق و بیـنی و اورژانـس، درمانگاههـاي تخصـصی، توانبخـشی، تصویربـرداري، داروخانـه، بخـش سـلول درمـانی و 192 تخـت بسـتري در غـرب تهـران درحـال فعالیـت میباشـد. ا

خدمات

بیمارستان نیکان غرب
بیمارستان نیکان غرب دارای 200 تخت بستری و بخش‌های تخصصی و فوق‌تخصصی، درمانگاه، کلینیک و هتل اقامت بیماران و همراهان در مجاورت بیمارستان است. بخش‌های پیوند مغز استخوان، درمان بیماری‌ها با استفاده از سلول‌های بنیادی و بیماری‌های قلب و عروق در این بیمارستان است. بیمارستان نیکان غرب همچنین از پیشگامان مبارزه و درمان ویروس کرونا در میان مراکز درمانی کشور است.

امکانات

بیمارستان نیکان غرب
بیمارستان نیکان غرب مجهز به بخش‌های ICU ،CCU، یک بخش ICU-OH و نیز یک بخش POSTCATH می‌باشد. علاوه‌بر این، تمامی تجهیزات تصویربرداری روز دنیا مانند رادیولوژی، CT Scan، سونوگرافی، سنجش تراکم استخوان و MRI نیز در این بیمارستان وجود دارد. بیمارستان نیکان غرب دارای پارکینگ طبقاتی و باند مخصوص هلیکوپتر بوده و به منظور رفاه حال بیماران و همراهان آن‌ها، هتل و مجموعه اقامتی مخصوص همراهان بیمار در مجاورت آن وجود دارد.

تجهیزات

بیمارستان نیکان غرب
بیمارستان نیکان غرب مجهز به بخش‌های ICU ،CCU، یک بخش ICU-OH و نیز یک بخش POSTCATH می‌باشد. علاوه‌بر این، تمامی تجهیزات تصویربرداری روز دنیا مانند رادیولوژی، CT Scan، سونوگرافی، سنجش تراکم استخوان و MRI نیز در این بیمارستان وجود دارد. بیمارستان نیکان غرب دارای پارکینگ طبقاتی و باند مخصوص هلیکوپتر بوده و به منظور رفاه حال بیماران و همراهان آن‌ها، هتل و مجموعه اقامتی مخصوص همراهان بیمار در مجاورت آن وجود دارد.

راه های ارتباطی

بیمارستان نیکان غرب
تلفن : 021-29120000
ایمیل : info@westnikanhospital.com
آدرس : تهران، اتوبان همت به سمت غرب، نرسیده به میدان المپیک، روبروی پارک جوانمردان