بیمارستان نیکان نیایش

اتوبان همت غرب، بعد از اشرفی اصفهانی، بلوار عدل، نبش گلزار یکم

دسترسی آسان

معرفی

بیمارستان نیکان نیایش
بیمارستان نیکان نیایش از گروه بیمارستان های نیکان درصدد است تا پس از تکمیل ساخت و راه اندازی کامل در راستای التیام آلام بیماران، خدمات بهداشتی درمانی ایمن و اثر بخش را در حوزه های تخصصی و فوق تخصصی ارئه دهد. این خدمات، با کیفیت، در حداقل زمان فارغ از سن، جنس، نژاد، رنگ، مذهب و یا موقعیت اجتماعی افراد ارائه خواهد شد.

خدمات

بیمارستان نیکان نیایش
بیمارستان نیکان نیایش با تعداد 250تخــت بســتري و یکصــد تخــت ســرپایی بــه صــورت جنــرال بــا تمــام رشــته هــاي تخصــصی و فــوق تخصــصی طــراحی و بــا آخریــن اســتانداردهاي وزارت بهداشــت در حــال ســاخت می باشــد تخت بستری، درمانگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی و فوق‌تخصصی و پاراکلینیک‌ها پس از تکمیل ساخت و راه اندازی کامل آماده خدمت‌رسانی به بیماران است.

امکانات

بیمارستان نیکان نیایش
بیمارستان نیکان نیایش با بخش‌های ICU و CCU، یک بخش ICU-OH و یک بخش POSTCATH و همچنین مجهز به برترین امکانات و تجهیزات عکس‌برداری روز جهان مانند رادیولوژی، CT Scan، سونوگرافی، سنجش تراکم استخوان و MRI نیز در این بیمارستان بوده و پس از تکمیل ساخت و راه اندازی کامل آماده خدمت‌رسانی به مراجعین محترم است. این بیمارستان شامل پارکینگ عمومی، داروخانه و کافه تریا است که رفت و آمد و اقامت راحتی را برای همگان به وجود می‌آورد.

تجهیزات

بیمارستان نیکان نیایش
ایـن مرکــز درمــانی داراي 300 بــاب پارکینــگ جهــت رفــاه حــال پزشــکان و مراجعیــن و متشــکل بــر 65 تخــت بســتري ویــژه، 30 تخــت بسـتري VIP، و 155 تخـت جـراحی زنـان و زایمـان ، جراحـی و داخـلی بـه صـورت اتاقهـاي یـک تختـه و دو تختـه طـراحی گردیـده اسـت ایـن بیمارسـتان داراي بخـش هـاي جـراحی، فـوق جـراحی، داخـلی، فـوق داخـلی، مراقبتهـاي قلـبی، آنژیوگـرافی، بخـش جـراحی قلـب، زنـان و زایمـان، نـازایی و IVF، شیـمی درمـانی، کلینیـک لیـزر و کاشـت مـو، کلینیـک مجهـز دنـدان پزشـکی، و بخـش نـوزادان و… می باشد.

راه های ارتباطی

بیمارستان نیکان نیایش
تلفن : ۴۴۶۰۲۳۸۸-۰۲۱
ایمیل : Info@niayeshnikanhospital.com
آدرس : اتوبان همت غرب، بعد از اشرفی اصفهانی، بلوار عدل، نبش گلزار یکم